Miami Arena

Miami, Florida

16,500 Seats

Sports and Entertainment Arena

Development Venture Brought NHL to Miami