Miami Arena

Miami, Florida

A 16,500-seat sports and entertainment arena. Development venture brought NHL to Miami.